Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gmina Mikołajki, ul.Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, NIP 7422125549. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to Marcin Konieczny, e-mail: Marcin.Konieczny@gptogatus.pl

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie Indigo Polska S.A. 80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000842421, NIP: 5842793676, REGON: 385876403, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 15 445 800,00 PLN

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to: Michał Rutkowski, 

email: DPO.PL@Group-Indigo.com

Przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji umowy najmu miejsca parkingowego oraz dokonania niezbędnych rozliczeń – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w każdym razie nie dłużej niż 5 lat;
  2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności

podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych

obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; w każdym razie nie dłużej niż 5 lat;

  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego powyżej

– przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w każdym razie nie dłużej niż 5 lat;

  • udzielania Pani/Panu odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego na stronie www, przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od ostatniego kontaktu.
  • tworzenia i analizowania statystyk naszej strony www, przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od ostatniej wizyty.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie

niemożność udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, niemożność zawarcia umowy lub ograniczenie funkcjonalności naszej strony www.

Podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania

umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie

uzasadniony interes Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych z formularza kontaktowego jest Pani/Pana zgoda.

Zakres przetwarzanych danych:

– Imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane które podane zostały w treści wiadomości z formularza kontaktowego.

– Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką Cookies.

– numer rejestracyjny pojazdu, marka i model, kraj pochodzenia pojazdu.

– w przypadku, kiedy INDIGO otrzyma opłatę w postaci przelewu przetwarzać będzie także

numer rachunku bankowego oraz nazwę banku wpłacającego.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

  1. osobom upoważnionym przez INDIGO POLSKA S.A. – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w każdej umowie zobowiązujemy usługodawców do zachowania poufności i zabezpieczenia danych osobowych;
  3. innym odbiorcom np. Policja, Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowania użytkowników na naszej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics.

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Panią/Pana odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

Skip to content